ആലുവ അത്താണിയിൽ 2400 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വീടും സ്ഥലവും

Nedumbassery - Ernakulam

ERN-ENED-0097
725 Views
₹ 1Cr 5 Lakh

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ആലുവ അത്താണി അടുത്ത് കാരാക്കാട്ടുകുന്നിൽ 11 സെൻറ് സ്ഥലവും 2400 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരുന്ന വീടും വില്പനയ്ക്ക്. ചോദിക്കുന്ന വില ഒരു കോടി അഞ്ച് ലക്ഷം .


BACK      
 

Share

×

Contact Seller

Real Estate Vartha